ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 66 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่วงผญา/
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ วารสาร
วันที่สร้าง 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตผ้าถักจากเส้นใยสับปะรด = The Producthion of Knitted from Pine Apple Fiber/ กัญญารัตน์ มุ่งเขตกลาง.
ชื่อผู้แต่ง กัญญารัตน์ มุ่งเขตกลาง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 677.02832 ก213ก 2563
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผ้าไม่ทอจากเส้นใยผลตาลสุกสําหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ = Development of Nonwoven from Borassus Fruit Fiber for Textile Products / ธีระพงษ์ ฐานะ
ชื่อผู้แต่ง ธีระพงษ์ ฐานะ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 677.02832 ธ237ก 2563
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในบริบทประชาคมอาเซียน :รายงานการวิจัย โครงการวิจัย An Analysis of Tourism Research in the Context of ASEAN Community/ สุภาพร อรรคพิณ.
ชื่อผู้แต่ง สุภาพร อรรคพิณ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 910 ส246ก 2557
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้แป้งข้าวโพดดัดแปรเป็นสารทดแทนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในกระบวนการลงแป้งเส้นด้ายทีซี = Use of modified corn starch to replace polyvinyl alcohol in the TC yarn sizing process / สุกัญญา วงศ์ไวทยากูร.
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา วงศ์ไวทยากูร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 677.02862 ส241ก 2563
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบระบบสุญญากาศ = Appropriate Condition of The Vacuum Plastic Forming / ปรีชา ท่วมไธสง, พิสุทธิ์ บัวศิริ.
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ท่วมไธสง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 620.1923 ป173ค 2562
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง KURDI = Research infographic year 2019-2020 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 630 ส142ค
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการฝึกอบรม / นพเก้า ณ พัทลุง.
ชื่อผู้แต่ง นพเก้า ณ พัทลุง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.3124 น16ก
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 338.4791 ร266
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) : โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 338.4791 ร266
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?