ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 181 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ= End-of-life Decisions and Thai Society : Lessons from Experiences of Other Countries / นพพล วิทย์วรพงศ์.
ชื่อผู้แต่ง นพพล วิทย์วรพงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 344.04197 น16ก
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสำรวจความพิการ พ.ศ. ... = The ... disability survey / กลุ่มสถิติสังคม สำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 362.4 ก227
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น / สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.
ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ เหรียญประดับ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.421 ส241ก
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 333.7072 ร266
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / มาลินี รัตนนันทพัฒน์ และวันวิสาข์ บุญเย็น.
ชื่อผู้แต่ง มาลินี รัตนนันทพัฒน์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 378.194 ม221น
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The art of conference room / ปริม แสงอรุณ และอรรยา จารุบูรณะ.
ชื่อผู้แต่ง ปริม แสงอรุณ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 725.83 ป173ด
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Walking on the path of the Buddha : history, scripture, and archeology: a brief study regarding some ancient buddhist sites / Phramaha Thanat Inthisan ; edited by, Duwayne Engelthart.
ชื่อผู้แต่ง Phramaha Thanat Inthisan
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 294.309 P576W
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้อาคาร ประจำปีการศึกษา 2562 = The Inspection of Effeciency of Building Utilization in 2019 / สันติสุข ผิวขำ, สุวัฒน์ นวลประเสริฐ และธนิน อยู่สาระ,
ชื่อผู้แต่ง ธนิน อยู่สาระ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 658.2 ธ153ก 2562
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาจัดทำราคาการปรับปรุงงานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Sketchup(Bim) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ = Study of Internal Construction Improvement Plans Rajamangala University of Technology Krungthep/ อภิวัฒน์ ชูศรี และอลงกต เหล่าสิงห์.
ชื่อผู้แต่ง อภิวัฒน์ ชูศรี
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 692.5 อ163ก 2562
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างของภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ = Problems of the Construction Contract Management of the Government. A Case Study of the Construction Project Exhibition building and recreation teaching Rajamangala University of Technology Krungthep / อำนวย บัวจำนงค์,
ชื่อผู้แต่ง อำนวย บัวจำนงค์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เลขหมู่ 692.8 อ225ก 2562
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?