บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 พบ 47 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเสียงปืนแตก : ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านนาบัว The First Gunshot Rang Out Village : History, Political Movement and ldentity Constructio of Nabua/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ ในการแสดงความไม่พอใจ = Linguistic strategies used for complaining in Thai and native speakers’ motivational concerns/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษาครูชีววิทยาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ = Facilitating preservice biology teachers' understandings about using models in teaching and learning science/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ลฎาภา ลดาชาติ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตสีเขียวของผู้บริโภคกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม = A critical review of the perceived fit between consumers’ green lifestyle and CSR/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง อลิษา เกษทองมา
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง จักรกริช สังขมณี
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์การ= An Efficiency of Social Media Customer Relationship Management and Performance/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง กุลยา อุปพงษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในชุมชนออนไลน์= Ethnographic methods in online communities/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วิลาสินี พนานครทรัพย์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพบของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการทำงานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของ พนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร= The lnfluence of Perceived Justice on Attitude Towards Job Satisfaction and Pay Satisfaction Among SMEs Employees in Bangkok Metropolitan Area/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุรัสวดี โปสินธุ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากประกันชีวิต ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคไทย = Influence of consumers’ opinions about life insurance rights protection on buying behavior of thai consumers/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง เอกรัฐ อยู่สวัสดิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กงเต๊กหลวง งานพระบรมศพรัชกาลที่ ๓ / [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2563

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?