บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 97 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง A study of English learning strategies used by Chinese tertiary students in Thailand การศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนในประเทศไทย/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลศิลป์การใช้ภาษาแฝงอารมณ์ขันในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คสมัยใหม่แนวขำขัน The literay art of homour usage in contemporary humorous pocket books/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สุวรรณา งามเหลือ
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการห่วงโซ่คุณค่ายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Value chain management for increasing value of exports in lower Northeastern Thailand/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง นนทยา อิทธิชินบัญชร
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์กลยุทธ์ทางการตลาด การบริการของห้องสมุด : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Applying marketing mix for improving the library services : case study of prince of Songkla University, Trang Campus/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง อุไร ไปรฮูยัน
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นผ่านการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ Corruption prevention and reduction through integrity assessment of government agencies : a case study of South Korea/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ธนวรรธน์ ผลวิชัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารการท่องเที่ยวด้วๆยวัฒนธรรมไทยสากล Tourism communication through Thai Gultural Universals/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Communication via the social network of the tourism authority of Thailand/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง ตระหนักจิต ยุตยรรยง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในภาคธุรกิจ Corporate social responsibility in the private sector/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัยกรณีศึกษา The concept of qualitative research/case study research/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง นภาวรรณ คณานุรักษ์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 25 พ.ย. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การทำเหมืองข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ การตัดสินใจ Data mining using decision tree algorithms/ [ดัชนีวารสาร]
ผู้แต่ง สิริธร เจริญรัตน์
ห้องสมุด ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
วันที่สร้าง 24 พ.ย. 2563

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?