ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0049.PDF

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๕๔
https://www.mhesi.go.th/home/images/2562/T_0054.pdf

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 ก วันที่ 6 เมษายน 2561
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนะนำ Application The 1 Book E-Library
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1410119200T ดูคู่มือประกอบการใช้งาน  http://www.data3.mua.go.th/datas/DocUpload/tutorial%20the1book.pdf

เข้าใช้งานได้ถึง31 ธันวาคม 2563

หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: แสงเทียน ศรัทธาไทย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ราชวงศ์สยาม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
เนื้อหา: คลังข้อมูล เพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
เนื้อหา: วัสดุด้านวิศวกรรม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา:
เทคนิคการพิมพืสกรีน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sterlacci, Francesca
เนื้อหา: เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้เริ่มต้น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sterlacci, Francesca
เนื้อหา: เทคนิคการทำแบบตัด

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สมาร์ท เก็ท
เนื้อหา: เทคโนโลยีบล็อกเชน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Certo, Samuel C.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เป็นหนังสือให้เนื้อหาด้านการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นแนวคิดทักษะ การจัดการที่ประสบความสำเร็จ มีกรณีศึกษา ประกอบในเล่มด้วย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วันฟ้างาม คำมุงคุณ
เนื้อหา: การออกแบบและวิธีการถักโครเชต์สำหรับเด็ก

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆ  ได้แก่  เดรสลูกไม้ทรงเอ  เดรสทรงตรงผูกโบหน้า  เดรสคอเรือพับแขน  ซิลล์และแคชชวล  อุปกรณ์พื้นฐาน  วิธีทำส่วนต่าง ๆ  เสื้อยาวคอสปลิต  เชิ้ตกระโปรงแขนสามส่วน  เดรสคอจั๊มพ์คอและแขน  เสื้อทูโทนแขนฝรั่งเศสห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Jurgen Gmehling
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้าน  อุณหพลศาสตร์เคมี สำหรับการจำลองอปฏิกริยาทางเคมีต่างๆ  

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จรุงยศ อรัณยะนาค
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการงานออกแบบตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่19 และการออกแบบในศตวรรษที่ 20 ขบวนการความคิดทางการออกแบบ แนวคิดทางการออกแบบห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: รจนา เชื้อชม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับเด็ก

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: คาร์เตอร์, ฟิลิป.
เนื้อหา: เล่มนี้เป็นคู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kotler, Philip
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Strutt, Peter
เนื้อหา: หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มีแผ่น DVD ประกอบ และในเล่มหนังสือแนะนำการเตรียมสำหรับ LCCI ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบการท่องเที่ยวของสำนักพิมพ์ Pearson
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การจัดการผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อภิรัตน์ บางศิริ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการเขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่น 2018 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิสิฐ ลี้อาธรรม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Johnston, Lucy
เนื้อหา: หนังสือแนะนำแฟชั่นในศตวรรษที่ 19

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Ndjountche, Tertulien.
เนื้อหา: หนังสือเล่ม 3 นี้กล่าวถึง แนวคิดพื้นฐานของวงจรดิจิตอลมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kubiszyn, Tom
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Russell, Stuart J.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศิริชัย พงษ์วิชัย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งที่ 26 กล่าวถึงจากการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11.5 – 15 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: โมริ, ฮิเดกิ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปล กล่าวถึงความเป็นมาของการบันทึกเสียง อุปกรณ์เพื่อการบันทึกเสียง ไมโครโฟนอาร์เรนจ์ เทคนิคการบันทึกเสียง แทร็กดาวน์หรือมิกซ์ดาวน์ มาสเตอร์ริ่ง และการออกแบบสตูดิโอ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ประยูร วงศ์จันทรา
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียนแบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สืบชาติ อันทะไชย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างทางการตลาด และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปลิสเรล

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Wallach, Wendell
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกียวกับจริยธรรมในการผลิตเครื่องกลและหุ่นยนต์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Lipczynski, John
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมโดยใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่  การกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร คลาวด์คอมพิวติ้ง การละเมิดสิทธิบัตร เครือข่ายสังคม การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมรถยนต์ การเอาท์ซอร์ส

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: William D. Perreault
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้พิมพ์ ครั้ง ที่ 16 ให้เนื้อหาความรู้เบื้องต้นการตลาด

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sedra, Adel S.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Jiang, Jiuchun.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับคู่มือเชิงทฤษฎีและเทคนิคเกี่ยวกับระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรถยนต์ไฟฟ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Xiong, Rui
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์ไฟฟ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์.
เนื้อหา: นังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WEB OPACผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต