ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0049.PDF

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๕๔
https://www.mhesi.go.th/home/images/2562/T_0054.pdf

แนะนำ Application The 1 Book E-Library
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1410119200T ดูคู่มือประกอบการใช้งาน  http://www.data3.mua.go.th/datas/DocUpload/tutorial%20the1book.pdf

เข้าใช้งานได้ถึง31 ธันวาคม 2563

หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kearley, Sharon
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการทอผ้า โครงสร้างการสร้างสี การออกแบบการทอผ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
เนื้อหา: การเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สุนีย์ สหัสโพธิ์
เนื้อหา: โภชนาการพื้นฐาน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Southan, Mandy
เนื้อหา: พื้นฐานการวาดผ้าไหม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์
เนื้อหา: เตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน Google Classroom การสร้างห้องเรียนออนไลน์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศานติ ภักดีคำ
เนื้อหา:  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีและพระราชพาหนะที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: หนังสือชีวประวัติของ King Bhumibol Adulyadej ฉบับภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Ascher, Steven
เนื้อหา: หนังสือคู่มือการผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการถ่ายทำ และการใช้กล้องถ่ายภาพต่าง ๆ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Liamputtong, Pranee
เนื้อหา: นังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hanington, Bruce M.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อด้านการออกแบบวิจัย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Yamamoto, Naomi.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านการปรุงขนมหวานด้วยนำตาล Sugarcrafter และประดิษฐ์เป็นรูปดอกไม้นานาพันธ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วิษณุ บัวเทศ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การต่อความต้านทาน วงจรตัวต้านทานแบบสตาร์และเดลต้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศยามน อินสะอาด
เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: มนตรี ศิริปรัชญานันท์
เนื้อหา: วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลและออปแอมป์เบื้องต้น การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์ วงจรเซมิตต์ทริกเกอร์ วงจรขยายสัญญาณแบบหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสคงที่ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรเฟสล็อกลูป

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Baker-Waters, Jo.
เนื้อหา: หนังสือด้านการออกแบบตัดสำหรับเสื้อผ้าสตรี

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: แสงเทียน ศรัทธาไทย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ราชวงศ์สยาม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
เนื้อหา: คลังข้อมูล เพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สมาร์ท เก็ท
เนื้อหา: เทคโนโลยีบล็อกเชน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Certo, Samuel C.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เป็นหนังสือให้เนื้อหาด้านการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นแนวคิดทักษะ การจัดการที่ประสบความสำเร็จ มีกรณีศึกษา ประกอบในเล่มด้วย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วันฟ้างาม คำมุงคุณ
เนื้อหา: การออกแบบและวิธีการถักโครเชต์สำหรับเด็ก

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆ  ได้แก่  เดรสลูกไม้ทรงเอ  เดรสทรงตรงผูกโบหน้า  เดรสคอเรือพับแขน  ซิลล์และแคชชวล  อุปกรณ์พื้นฐาน  วิธีทำส่วนต่าง ๆ  เสื้อยาวคอสปลิต  เชิ้ตกระโปรงแขนสามส่วน  เดรสคอจั๊มพ์คอและแขน  เสื้อทูโทนแขนฝรั่งเศสห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Jurgen Gmehling
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้าน  อุณหพลศาสตร์เคมี สำหรับการจำลองอปฏิกริยาทางเคมีต่างๆ  

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จรุงยศ อรัณยะนาค
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการงานออกแบบตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่19 และการออกแบบในศตวรรษที่ 20 ขบวนการความคิดทางการออกแบบ แนวคิดทางการออกแบบห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: รจนา เชื้อชม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับเด็ก

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: คาร์เตอร์, ฟิลิป.
เนื้อหา: เล่มนี้เป็นคู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kotler, Philip
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การตลาดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Strutt, Peter
เนื้อหา: หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มีแผ่น DVD ประกอบ และในเล่มหนังสือแนะนำการเตรียมสำหรับ LCCI ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบการท่องเที่ยวของสำนักพิมพ์ Pearson
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การจัดการผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อภิรัตน์ บางศิริ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการเขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่น 2018 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิสิฐ ลี้อาธรรม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย
ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WEB OPACผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต