ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 ก วันที่ 6 เมษายน 2561
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. ประกาศ. เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

http://www.ldd.go.th/www/files/78292.pdf

แนะนำ Application The 1 Book E-Library
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1410119200T ดูคู่มือประกอบการใช้งาน  http://www.data3.mua.go.th/datas/DocUpload/tutorial%20the1book.pdf

เข้าใช้งานได้ถึง31 ธันวาคม 2563

หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Seivewright, Simon
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับวิธีการทำวิจัยและออกแบบแฟชั่นระดับมืออาชีพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Liu, Yushan,1986-
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังการควบคุมและการใช้งานของอุปกรณ์แปลงสัญญาณต่าง ๆ (คอนเวอร์เตอร์) 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จำรูญ ยาสมุทร
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: คงศักดิ์ ศรีแก้ว
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี่เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

หลักการของระบบการประกันคุณภาพสมัยใหม่  คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและการตรวจสอบทดสอบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ระบบบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 2200


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ  ทักษะ 7C ของครู 4.0 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สมนึก พานิชกิจ
เนื้อหา: หนังสือรื่องนี้เนื้อหาด้านข้าวไทย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hughes, Philip
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวการออกแบบนิทรรศการ การจัดแสง การนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างการแสดงนิทรรศการทั่วโลก

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Dors, James
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีระบบการแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์และยุทธศาสตร์ในการบำรุงรักษาสายการบิน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kim, Eundeok
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเทรดการออกแบบแฟชั่น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อี, กี แทก
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับแบบทดสอบด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สิทธิ์ ธีรสรณ์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ปริญญา ปัญญาศรี
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซีเอ็นซี

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สิทธิ์ ธีรสรณ์.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวเคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างองค์กร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hibbeler, R. C.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สถิตยศาสตร์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Butt, Rizwan.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้ MATLAB การคิดวิเคราะห์และการคำนวณ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์การอาหารและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Uffelen, Chris van.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการออกแบบทางสภาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เรือนต้นไม้ ศาลาสำหรับการพักผ่อน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Shiraev, Eric
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา: มุมมองระดับโลกให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่ก้าวหน้าและการพัฒนาของจิตวิทยาในสังคม กับวัฒนธรรม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kershaw, Gareth
เนื้อหา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จรุงยศ อรัณยะนาค
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จินตวีร์ คล้ายสังข์
เนื้อหา: ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิทยา แจ่มสว่าง
เนื้อหา: ภาพรวมการประยุตก์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธาและขอบเขตของหนังสือ 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ชาญชัย ศุภอรรถกร.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต  การติดตั้งโปรแกรม XAMPP การใช้งาน PHP เบื้องต้น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เฮ็มแมน, ชัค
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเข้าใจตลาดสื่อดิจิทัล  ทำความเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล การเลือกเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ดอนสัน ปงผาบ.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูอิโน่ (Arduino)

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: คู่มือสอนการสร้างโมเดล รวมทั้งการนำไปพรีเซนต์งานการพิมพ์แบบ และการประยุกต์ใช้หลากหลาย พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่ทำตามได้ทันที เพื่อสร้างทักษะให้พร้อมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ไอกุโกะ, ทสึชิยะ
เนื้อหา: เทคนิคการสร้างและการแก้ไขแพทเทิร์นขั้นพื้นฐานสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้สรีระร่างกายกับแบบเสื้อผ้า การตรวจเช็คแพทเทิร์น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เกษม กมลชัยพิสิฐ.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กี่ยวกับหลักการจัดการข้อมูล SQL Server  การติดตั้งและกำหนดค่าคุณสมบัติการทำงานของ SQL Server บริหารจัดการฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การใช้งานคำสั่ง ต่างๆ การสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Waher, Peter,
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างสรรพสิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Buttle, Francis
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  สื่อสังคมออนไลน์และ CRM เพื่อสังคม การวิเคราะห์ CRM การทำธุรกิจและตระหนักถึงประโยชน์ของการลงทุนใน CRMห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: บุญทรง สุวัตถี
เนื้อหา: ให้เนื้อหาด้านไวยากรณ์ที่ควรรู้ มีหลักไวยากรณ์ชนิด เขียนสั้น อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วิสูตร จิระดำเกิง
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ได้แสดงเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาและวิเคราะห์ด้านผลิตภาพงานก่อสร้าง จากเทคแบบพื้นฐานซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วไปจนถึงเทคนิคชั้นสูงห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เอกก์ ภทรธนกุล
เนื้อหา:

"การตลาดที่มีต้นทุนต่ำ หรือไม่มีต้นทุน" แต่มีประสิทธิภาพสูง และการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน การ เจาะใจลูกค้าอย่าง No-cost Marketing การตลาดพอเพียง เทคนิคลดลูกค้ากลายพันธุ์ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: คอตเลอร์, ฟิลิป
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง แนวโน้มพื้นฐานที่กำหนดวิถีทางการตลาด การตลาด 4.0 ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดเชิงกลวิธีในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดคอนเทนต์ การเข้าถึงแบรนด์สินค้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงที่มาของคำว่าขนม  ประเภทของขนม  ชื่อของขนม  ชื่อขนมโบราณ แต่งโดยสงพลายน้อย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วีระ โชติธรรมาภรณ์
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปลอดปลอม เทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดปลอมแบบเปิดเผย เทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดปลอมแบบซ่อนเร้น เทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดปลอมแบบเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ปลอดปลอมแบบตรวจติดตามสถานะ วัสดุรองรับการพิมพ์ หมึกพิมพ์ ระบการพิมพ์
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สลิล สิทธิสัจจธรรม
เนื้อหา:

มีเนื้อหาเกี่ยวกับกล้วยไม้ ให้ข้อมูลชื่อภาษาไทยและชื่อทางวิทยาศาสตร์ ถิ่มอาศัย แหล่งที่พบ รวมถึงช่วงเวลาออกดอกห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณไทย พืชสมุนไพรไทย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: กุลชลี พวงเพ็ชร์
เนื้อหา:

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสายอาชีพ  การประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการบริหารทรัพยากรห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: บุญศรี จงเสรีจิตต์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลักในเรื่องจุลินทรีย์ในอาหาร โดยกล่าวถึงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การเก็บรักษาและการเน่าเสียของอาหารประเภทต่างๆ แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารและก่อให้เกิดโรค จุลินทรีย์ดัชนีที่ใช้บ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ปารราม่อน, โฆเซ่ เอ็ม
เนื้อหา: หนังสือ "การวาดภาพฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้  เขียนโดย โฆเซ่ เอ็ม ปาร-ราม่อน" ซึ่งเป็นจิตรกรและครูศิลปะชาวสเปนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขียนหนังสือไว้แล้วมากกว่ายี่สิบสี่เล่มเกี่ยวกับการวาดภาพ และการเขียนภาพระบายสี แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก หนังสือเล่มนี้แปล จาก หนังสือเรื่อง “The complete book of drawing :the history, materials, techniques, theory and practice of drawing”โดย นิวิต หะนนท์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดภาพ อธิบายถึงประวัติความเป็นมา, วัสดุอุปกรณ์, เทคนิค, ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการวาด

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สุจิตรา อดุลย์เกษม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการการออกแบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดการฐานข้อมูล

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วัชรี ทองพันชั่ง.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้แนะนำพื้นฐานการถักอัฟกันแบบต่าง ๆ ผสมผสานการถักมาประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ในแบบที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้งานได้ด้วยตนเอง ซึ่งการถักอัฟกัน เป็นงานถักโครเชต์ประเภทหนึ่ง ที่สามารถสร้างสรรค์ลายถักที่คล้ายคลึงกับงานถักนิตติ้ง ด้วยไม้อัฟกัน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: “อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ชนินทร์ มีโภคี
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การตลาดและหน่วยผลิต  พฤติกรรมของผู้ผูกขาด พฤติกรรมผู้ผลิตในตลาดผู้ผลิตน้อยราย  บทบาทของสารสนเทศกับการแข่งขันในตลาด พฤติกรรมการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์  การรวมตัวของผู้ผลิต การสร้างความแตกต่างในสินค้า การวิจัยและพัฒนา

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อรัญ วานิชกร
เนื้อหา: หนังสือ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากลทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (OTOP) โดยมีกรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา  กรณีศึกษาการออกแบบมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กรณีศึกษางานออกแบบศิลปะพื้นบ้านร่วมสมัยและการเผยแพร่งานออกแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้โปรแกรม Premiere Pro เหมาะสำหรับฝึกใช้งานและใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับเรียนรู้คำสั่งต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมสำหรับการทำคลิปวิดีโอ ตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้น และอธิบายถึงเทคนิคการตัดภาพ การตัดต่อวิดีโอ  การเคลื่อนไหวของกราฟิกและภาพวิดีโอ ปรับแสงแต่งสีให้กับภาพวิดีโอ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hu,Wei-Shou
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้แนะนำเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมของการควบคุมศักยภาพของจุลินทรีย์และเซลล์สัตว์และพืชในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมี ปฏิกิริยาทางชีวเคมี ความคุ้มครองครอบคลุมเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การดำเนินงานที่ใช้ในการแบ่งแยกออกซิเจนและการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจในแนวความคิด ของโครมาโทกราฟี จากหลักการของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตหนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมชีวภาพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Anderson, John David.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา วิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ ข้อมูลอากาศพลศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและชีวประวัติการบิน การพัฒนาใหม่ๆ ในด้านการบินรวมทั้งยานพาหนะที่ไร้คนขับและการประยุกต์ใช้ CFD ในการออกแบบเครื่องบิน  และกล่าวถึง รูปทรง องค์ประกอบของสมรรถนะของเครื่องบิน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: aSmith, J. M.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านอุณหพลศาสตร์ หรือ เทอร์โมไดนามิกส์ จากมุมมองด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาหลักการอุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์และการใช้คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ ความร้อน อุณหภูมิ งาน และพลังงาน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sharifabadi, Kamran
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน และการควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์ และการออกแบบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา:
การสำรวจน้ำมันและก๊าซ: วิธีการและการประยุกต์ใช้นำเสนอสรุปผลการสำรวจน้ำมันและก๊าซที่เป็นประโยชน์สำหรับนักทฤษฎีและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ การศึกษาเกี่ยวกับการรวมตัวของน้ำมันและก๊าซและการบุกรุกที่เกิดขึ้นในตะกอนดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุตำแหน่งของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและการคาดการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้นพบน้ำมัน เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจไฮโดรคาร์บอนจากใต้โลก
การอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสำรวจและทำเหมืองแร่น้ำมันใหม่การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจด้วยระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพโดยอิงตามวิธีการที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ การสำรวจน้ำมันและก๊าซเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักธรณีฟิสิกส์สำรวจปิโตรเลียมวิศวกรทางภูมิศาสตร์วิศวกรทางด้านอุตุนิยมวิทยาวิศวกรเหมืองแร่และนักธรณีวิทยาทางเศรษฐกิจผู้ซึ่งจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสำรวจวิธีการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาทรัพยากรธรรมชาติจากโลกของเรา

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: De Nevers, Noel
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้วิศวกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศ  กล่าวถึงทฤษฎีและการปฏิบัติ การออกแบบอุปกรณ์ ครอบคลุมทั้งมิติของมลภาวะทางอากาศและเทคโนโลยีการควบคุม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Smith, Janice G.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปเคมีอินทรีย์และชีววิทยา มีเนื้อหาประกอบด้วย
 1: สารและการวัด 2: อะตอมและตารางธาตุ 3: สารประกอบไอออนิกและโควาเลนต์ 4: พลังงานและสาร 5: ปฏิกิริยาเคมี 6 แก๊ส 7:สารละลาย 8 :กรดและเบส 9 :เคมีนิวเคลียร์ 10 : บทนำเกี่ยวกับโมเลกุลอินทรีย์ 11: ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว 12: สารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนและซัลเฟอร์ 13: กรดอะมิโนโปรตีนและเอนไซม์
14: คาร์โบไฮเดรต 15: ลิพิด 16 :กรดอะมิโนโปรตีนและเอนไซม์ 17: กรดนิวคลีอิกและโปรตีนสังเคราะห์ 18 : พลังงานและการเผาผลาญอาหาร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Peters, Max Stone,1920-
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานและเศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรเคมี  เช่น การพัฒนากระบวนการออกแบบ การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์การประมาณต้นทุน  ความคุ้มค่าเวลาการลงทุนทางเลือกและการทดแทน การออกแบบและต้นทุนอุปกรณ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Chang, Raymond
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราทางด้านเคมี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและอธิบายให้อ่านเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับอ่านประกอบการเรียน การค้นคว้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sheehan, John j.
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระบบการขนส่งทางอากาศ การจัดการแผนกการบินขององค์กรในอุตสาหกรรมการบินห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sullivan, William
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหลักการแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Gelman, Debra Levin
เนื้อหา:

การออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับเด็ก วิวัฒนาการพัฒนาของเว็บไซต์สำหรับเด็ก ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเด็กที่มีความสำคัญในการออกแบบสื่อสำหรับเด็กห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kavanagh, Barry F.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การสำรวจงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การสำรวจ การสำรวจพื้นฐาน การวัดระยะทางการสำรวจและการคำนวณเชิงสำรวจ  ตำแหน่งดาวเทียม การแนะแนวและการควบคุมเครื่องจักร การสำรวจการก่อสร้างทางต่างๆ เช่น ทางหลวง ถนนเทศบาล ท่อและอุโมงค์การก่อสร้าง การสำรวจการก่อสร้างท่อและสะพาน การสำรวจการก่อสร้างอาคาร และภาคผนวกมีเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติและพิกัดเรขาคณิต โครงการภาคสนาม ภาพประกอบของอุปกรณ์ในการสำรวจงานก่อสร้าง
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Suntio Teuvo
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ อธิายถึงอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบและการควบคุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแนะนำแหล่งต่างๆและการออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรง พลวัตและการควบคุมอินเวอร์เตอร์ในการใช้พลังงานทดแทน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Lieberman, Norman P.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิศวกรรมกระบวนการ ปัญหาที่พบบ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่วิศวกรต้องเผชิญและวิธีแก้ปัญหา ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรม สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการในโรงงาน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Lipo, Thomas A.
เนื้อหา: นังสือเล่มนี้บรรยายเกี่ยวกับ การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอการ ออกแบบเครื่องจักรไฟฟ้า หลักการพื้นฐานทางแม่เหล็กไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Blaabjerg, Frede
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สร้างแบบจำลองและพื้นฐานการควบคุมคอนโทรลเลอร์  


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: รจนา เชื้อชม
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก พัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก เทคนิคพิเศษการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก การสร้างแพทเทิร์น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  องค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย การสำรวจและวิเคราะห์ขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอย  การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย  ผลกระทบจากขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาคนในองค์การ กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถตามเป้าหมายในองค์การ  ความสามารถของบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ และการนำไปใช้เกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อรรธิกา พังงา
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจโรงแรมและแผนกบริการส่วนหน้า การจัดการห้องพักแขกและอัตราค่าห้องพัก การจัดการบริการส่วนหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียน หรือผู้สนใจด้านงานบริการที่พักห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สกล บุญสิน
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

การวางแผนกำลังคน การสรรหาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ และการบริหารค่าตอบแทน

และมีตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบทให้ผู้อ่านเข้าใขง่ายขึ้นห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
เนื้อหา:

การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)  การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การหล่อลื่น (Lubrication)  พื้นฐาน 6 ทักษะ (6 Basics) 5 ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อ (Tolerance & Fit) และงานสเกตซ์แบบงาน (Free Hand Sketching)

นิวเมติกส์ (Pneumatics)  และพื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ (Basic Welding)ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เจษฎา นกน้อย
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ทรงยศ นาคอริยกุล
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ อธิบายการทำงานและการออกแบบสร้างวงจรดิจิทัล วงจรเชิงผสมและวงจรเชิงลำดับพร้อมวงจรมาตรฐานที่สำคัญ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบเนื้อหา

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อภิรัตน์ บางศิริ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยAuto CAD 2016สำหรับผู้เริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดมาตรส่วน การใช้เครื่องมือเขียนแบบ แก้ไขและตกแต่งแบบ  การกำหนดหน่วยและพิกัดในแบบการสร้างและแก้ไข Block การนับจำนวนวัตถุ เป็นต้น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จำรูญ ยาสมุทร
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Panseeta,Sayamol
เนื้อหา:

การอ่าน ไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่จะทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเคล็ดลับที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดใน TOEIC

ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WEB OPACผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต