ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
ไม่มีรายการข่าว
หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kearley, Sharon
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการทอผ้า โครงสร้างการสร้างสี การออกแบบการทอผ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
เนื้อหา: การเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สุนีย์ สหัสโพธิ์
เนื้อหา: โภชนาการพื้นฐาน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Southan, Mandy
เนื้อหา: พื้นฐานการวาดผ้าไหม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์
เนื้อหา: เตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน Google Classroom การสร้างห้องเรียนออนไลน์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศานติ ภักดีคำ
เนื้อหา:  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีและพระราชพาหนะที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: หนังสือชีวประวัติของ King Bhumibol Adulyadej ฉบับภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Ascher, Steven
เนื้อหา: หนังสือคู่มือการผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการถ่ายทำ และการใช้กล้องถ่ายภาพต่าง ๆ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Liamputtong, Pranee
เนื้อหา: นังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hanington, Bruce M.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อด้านการออกแบบวิจัย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Yamamoto, Naomi.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านการปรุงขนมหวานด้วยนำตาล Sugarcrafter และประดิษฐ์เป็นรูปดอกไม้นานาพันธ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วิษณุ บัวเทศ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การต่อความต้านทาน วงจรตัวต้านทานแบบสตาร์และเดลต้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศยามน อินสะอาด
เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: มนตรี ศิริปรัชญานันท์
เนื้อหา: วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลและออปแอมป์เบื้องต้น การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์ วงจรเซมิตต์ทริกเกอร์ วงจรขยายสัญญาณแบบหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสคงที่ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรเฟสล็อกลูป

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Baker-Waters, Jo.
เนื้อหา: หนังสือด้านการออกแบบตัดสำหรับเสื้อผ้าสตรี
ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WEB OPACผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต