ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0049.PDF

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน้า ๕๔
https://www.mhesi.go.th/home/images/2562/T_0054.pdf

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 ก วันที่ 6 เมษายน 2561
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม

อ่านรายละเอียดการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. ประกาศ. เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

http://www.ldd.go.th/www/files/78292.pdf

แนะนำ Application The 1 Book E-Library
ห้องสมุดกลาง (Central Lib)

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1410119200T ดูคู่มือประกอบการใช้งาน  http://www.data3.mua.go.th/datas/DocUpload/tutorial%20the1book.pdf

เข้าใช้งานได้ถึง31 ธันวาคม 2563

หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Johnston, Lucy
เนื้อหา: หนังสือแนะนำแฟชั่นในศตวรรษที่ 19

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Ndjountche, Tertulien.
เนื้อหา: หนังสือเล่ม 3 นี้กล่าวถึง แนวคิดพื้นฐานของวงจรดิจิตอลมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kubiszyn, Tom
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Russell, Stuart J.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ศิริชัย พงษ์วิชัย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งที่ 26 กล่าวถึงจากการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11.5 – 15 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: โมริ, ฮิเดกิ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปล กล่าวถึงความเป็นมาของการบันทึกเสียง อุปกรณ์เพื่อการบันทึกเสียง ไมโครโฟนอาร์เรนจ์ เทคนิคการบันทึกเสียง แทร็กดาวน์หรือมิกซ์ดาวน์ มาสเตอร์ริ่ง และการออกแบบสตูดิโอ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ดุษณีย์ ส่องเมือง
เนื้อหา: หนังสือ การออกแบบระบบบัญชี เล่มนี้เน้อหาให้ความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน จัดทำรายงานทางการเงิน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ประยูร วงศ์จันทรา
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียนแบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สืบชาติ อันทะไชย
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างทางการตลาด และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปลิสเรล

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจัดเก็บและการค้นคืนข้อสนเทศ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: North, Susan
เนื้อหา: หนังสือแฟชั่นที่มีภาพประกอบมากกว่า 20 ภาพ มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแฟชั่นในศตวรรษที่ 18

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Wallach, Wendell
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกียวกับจริยธรรมในการผลิตเครื่องกลและหุ่นยนต์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Lipczynski, John
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมโดยใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่  การกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร คลาวด์คอมพิวติ้ง การละเมิดสิทธิบัตร เครือข่ายสังคม การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมรถยนต์ การเอาท์ซอร์ส

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้่มีเนื้อหาด้านหลักการจัดการหรือหลักการบริหารเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานประจำวันด้านการบริหารงานองค์กร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: William D. Perreault
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้พิมพ์ ครั้ง ที่ 16 ให้เนื้อหาความรู้เบื้องต้นการตลาด

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Sedra, Adel S.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Jiang, Jiuchun.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับคู่มือเชิงทฤษฎีและเทคนิคเกี่ยวกับระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรถยนต์ไฟฟ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Xiong, Rui
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์ไฟฟ้า

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: วิทวัส รุ่งเรืองผล.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดทางการตลาดและระบบการตลาด

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นธกฤต วันต๊ะเมล์
เนื้อหา: หนังสือเกี่ยวกับการตลาดเพื่อความยั่งยืน  เน้นการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Seivewright, Simon
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับวิธีการทำวิจัยและออกแบบแฟชั่นระดับมืออาชีพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Liu, Yushan,1986-
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังการควบคุมและการใช้งานของอุปกรณ์แปลงสัญญาณต่าง ๆ (คอนเวอร์เตอร์) 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จำรูญ ยาสมุทร
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: คงศักดิ์ ศรีแก้ว
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี่เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

หลักการของระบบการประกันคุณภาพสมัยใหม่  คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและการตรวจสอบทดสอบการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ระบบบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 2200


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ  ทักษะ 7C ของครู 4.0 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: สมนึก พานิชกิจ
เนื้อหา: หนังสือรื่องนี้เนื้อหาด้านข้าวไทย

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์.
เนื้อหา: นังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Dors, James
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้มีระบบการแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์และยุทธศาสตร์ในการบำรุงรักษาสายการบิน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ปริญญา ปัญญาศรี
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซีเอ็นซี

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างองค์กร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Hibbeler, R. C.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สถิตยศาสตร์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Butt, Rizwan.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้ MATLAB การคิดวิเคราะห์และการคำนวณ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร  วิทยาศาสตร์การอาหารและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Uffelen, Chris van.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการออกแบบทางสภาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เรือนต้นไม้ ศาลาสำหรับการพักผ่อน

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Shiraev, Eric
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา: มุมมองระดับโลกให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่ก้าวหน้าและการพัฒนาของจิตวิทยาในสังคม กับวัฒนธรรม

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Kershaw, Gareth
เนื้อหา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษ

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จรุงยศ อรัณยะนาค
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จินตวีร์ คล้ายสังข์
เนื้อหา: ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: พิทยา แจ่มสว่าง
เนื้อหา: ภาพรวมการประยุตก์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธาและขอบเขตของหนังสือ 

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ดอนสัน ปงผาบ.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูอิโน่ (Arduino)

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: ไอกุโกะ, ทสึชิยะ
เนื้อหา: เทคนิคการสร้างและการแก้ไขแพทเทิร์นขั้นพื้นฐานสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้สรีระร่างกายกับแบบเสื้อผ้า การตรวจเช็คแพทเทิร์น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: เกษม กมลชัยพิสิฐ.
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้กี่ยวกับหลักการจัดการข้อมูล SQL Server  การติดตั้งและกำหนดค่าคุณสมบัติการทำงานของ SQL Server บริหารจัดการฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การใช้งานคำสั่ง ต่างๆ การสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Waher, Peter,
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างสรรพสิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Buttle, Francis
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  สื่อสังคมออนไลน์และ CRM เพื่อสังคม การวิเคราะห์ CRM การทำธุรกิจและตระหนักถึงประโยชน์ของการลงทุนใน CRMห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: กุลชลี พวงเพ็ชร์
เนื้อหา:

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสายอาชีพ  การประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการบริหารทรัพยากรห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: อภิรัตน์ บางศิริ
เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยAuto CAD 2016สำหรับผู้เริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดมาตรส่วน การใช้เครื่องมือเขียนแบบ แก้ไขและตกแต่งแบบ  การกำหนดหน่วยและพิกัดในแบบการสร้างและแก้ไข Block การนับจำนวนวัตถุ เป็นต้น

ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: จำรูญ ยาสมุทร
เนื้อหา:

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการสุขาภิบาล


ห้องสมุด: ห้องสมุดกลาง (Central Lib)
ผู้แต่ง: Panseeta,Sayamol
เนื้อหา:

การอ่าน ไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่จะทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเคล็ดลับที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดใน TOEIC

ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

The feed could not be read. Please check the URL.

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WEB OPACผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต